Slideshow Image Script
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี อาคารวิทยาการ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ อ.เมือง สุพรรณบุรี โทรศัพท์ , โทรสาร 0-3555-5090 มือถือ: 06–5584-7625
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map

Statistics
Today
25
Yesterday
45
This Month
545
Last Month
1,220
This Year
5,919
Last Year
10,501

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 1 - 2 มีนาคม 2564 สภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี นำโดย นายพรม บุญมาช่วย ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี และนางสุพรรณณี คุณพันธ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงาน เข้าร่วมประชุมหารือการจัดทำข้อเสนอ มาตรการ และเสนอนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคกลาง 26 จังหวัด ครั้งที่ 2/2564 เพื่อจัดทำข้อเสนอแนวทางแก้ไข เรื่องปัญหาภัยแล้ง ปัญหาด้านการเกษตร การบริหารจัดการน้ำ ที่ดินทำกิน และการขับเคลื่อนการปลูกข้าวสายพันธุ์ใหม่ ลำไอออนพลังงานต่ำ พร้อมนี้ สภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เสนอปัญหาเรื่องอ้อย ของเกษตรกรชาวไร่อ้อยรายย่อย ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการพิจารณาเงินช่วยเหลือจากภาครัฐ รวมทั้งร่วมกำหนดแนวทาง รูปแบบ วิธีการ หัวข้อ ในการจัด “สัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มภาคกลาง สภาเกษตรกรแห่งชาติ สู่การคิดใหม่ มองไกล ก้าวไปด้วยกัน” โดยวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์อันจะนำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ได้แนวคิดไปปรับใช้ในกระบวนการทำงาน สามารถปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน สู่การจัดทำแผนชุมชนต้นทุนแห่งอนาคต ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

 

<<<ย้อนกลับ

 

 

สภาเกษตรกรแห่งชาติ

จังหวัดสุพรรณบุรี

 
นายพรม บุญมาช่วย
ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรี
 
นายธวัช เฮงตระกูล
รองประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรีคนที่ 1
 
นายสมศักดิ์ ช่างเรือนงาม
รองประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรีคนที่ 2
 
นางสุพรรณณี คุณพันธ์
หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรี
 

 
   
 

 

 

 

 

 

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี อาคารวิทยาการ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ อ.เมือง สุพรรณบุรี โทรศัพท์ , โทรสาร 0-3555-5090 มือถือ: 09–2269-6375
Copyrigh @ 2016 All rights reserved