Slideshow Image Script
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี อาคารวิทยาการ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ อ.เมือง สุพรรณบุรี โทรศัพท์ , โทรสาร 0-3555-5090 มือถือ: 06–5584-7625
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map

Statistics
Today
21
Yesterday
45
This Month
545
Last Month
1,220
This Year
5,919
Last Year
10,501

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี นำโดยนางสุพรรณณี คุณพันธ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอสามชุก คณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบล ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และเกษตรกรในพื้นที่ จัดประชุมทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล เพื่อร่วมกันวิเคราะห์สังเคราะห์ และเติมเต็มข้อมูลปัญหา ความต้องการของเกษตกรที่ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในครั้งที่ผ่านมาให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยสรุปปัญหาได้ 6 ด้าน คือ 1.ด้านน้ำ 2.ด้านหนี้สิน 3.ด้านที่ดินทำกิน 4.ด้านราคาผลผลิต 5.ด้านสวัสดิการ สิทธิเกษตรกรและการไม่ได้รับความเป็นธรรมในด้านต่างๆ 6.ด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ก่อนจัดทำเป็นรูปเล่มนำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ และบรรจุเข้าแผนพัฒนาขององค์กรต่อไป ณ อาคารสมประสงค์ หมู่ 3 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

 

<<<ย้อนกลับ

 

 

สภาเกษตรกรแห่งชาติ

จังหวัดสุพรรณบุรี

 
นายพรม บุญมาช่วย
ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรี
 
นายธวัช เฮงตระกูล
รองประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรีคนที่ 1
 
นายสมศักดิ์ ช่างเรือนงาม
รองประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรีคนที่ 2
 
นางสุพรรณณี คุณพันธ์
หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรี
 

 
   
 

 

 

 

 

 

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี อาคารวิทยาการ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ อ.เมือง สุพรรณบุรี โทรศัพท์ , โทรสาร 0-3555-5090 มือถือ: 09–2269-6375
Copyrigh @ 2016 All rights reserved