Slideshow Image Script
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี อาคารวิทยาการ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ อ.เมือง สุพรรณบุรี โทรศัพท์ , โทรสาร 0-3555-5090 มือถือ: 06–5584-7625
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map

Statistics
Today
19
Yesterday
45
This Month
545
Last Month
1,220
This Year
5,919
Last Year
10,501

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 สภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมสภาเกษตรกรฯ ครั้งที่ 7/2563 เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานในปี 2564 รวมทั้งพิจารณาข้อราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสภาเกษตรกรฯ และได้รับเกียรติจากนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี มามอบนโยบายให้แก่สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมทั้งหารือและรับฟังปัญหาทางด้านการเกษตรของจังหวัดสุพรรณบุรีในปัจจุบัน ควรดำเนินการแก้ไขไปในทิศทางใด จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาของเกษตรกรได้ตรงจุด

ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี อาคารวิทยาการ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

 

<<<ย้อนกลับ

 

 

สภาเกษตรกรแห่งชาติ

จังหวัดสุพรรณบุรี

 
นายพรม บุญมาช่วย
ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรี
 
นายธวัช เฮงตระกูล
รองประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรีคนที่ 1
 
นายสมศักดิ์ ช่างเรือนงาม
รองประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรีคนที่ 2
 
นางสุพรรณณี คุณพันธ์
หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรี
 

 
   
 

 

 

 

 

 

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี อาคารวิทยาการ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ อ.เมือง สุพรรณบุรี โทรศัพท์ , โทรสาร 0-3555-5090 มือถือ: 09–2269-6375
Copyrigh @ 2016 All rights reserved