Slideshow Image Script
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี อาคารวิทยาการ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ อ.เมือง สุพรรณบุรี โทรศัพท์ , โทรสาร 0-3555-5090 มือถือ: 06–5584-7625
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map

Statistics
Today
34
Yesterday
36
This Month
307
Last Month
1,115
This Year
4,461
Last Year
10,501

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 สภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี นำโดยนายพรม บุญมาช่วย ประธานสภาเกษตรกรฯ จัดประชุมสภาฯครั้งที่ 1/2564 เพื่อหารือข้อราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางสภาฯ และติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมในครั้งที่ผ่านมา พร้อมทั้งเชิญนายมานะ จิวสิทธิประไพ เกษตรอำเภอด่านช้าง ร่วมหารือปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยรายย่อย และแนวทางแก้ไข

ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี อาคารวิทยาการ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

 

 

<<<ย้อนกลับ

 

 

สภาเกษตรกรแห่งชาติ

จังหวัดสุพรรณบุรี

 
นายพรม บุญมาช่วย
ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรี
 
นายธวัช เฮงตระกูล
รองประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรีคนที่ 1
 
นายสมศักดิ์ ช่างเรือนงาม
รองประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรีคนที่ 2
 
นางสุพรรณณี คุณพันธ์
หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรี
 

 
   
 

 

 

 

 

 

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี อาคารวิทยาการ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ อ.เมือง สุพรรณบุรี โทรศัพท์ , โทรสาร 0-3555-5090 มือถือ: 09–2269-6375
Copyrigh @ 2016 All rights reserved