Slideshow Image Script
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี อาคารวิทยาการ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ อ.เมือง สุพรรณบุรี โทรศัพท์ , โทรสาร 0-3555-5090 มือถือ: 06–5584-7625
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map

Statistics
Today
19
Yesterday
45
This Month
545
Last Month
1,220
This Year
5,919
Last Year
10,501

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี นำโดยนางสุพรรณณี คุณพันธ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่จัดประชุมทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลปี 2564 ร่วมกับคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบล สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว สำนักงานเกษตรอำเภอสามชุก ผู้นำเกษตรกร และเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อหารือแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมฯ ให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล สามารถแก้ไขปัญหาของเกษตรกรได้อย่างแท้จริง
ณ อาคารสมประสงค์ หมู่ 3 ตำบลย่านยาว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

 

<<<ย้อนกลับ

 

 

สภาเกษตรกรแห่งชาติ

จังหวัดสุพรรณบุรี

 
นายพรม บุญมาช่วย
ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรี
 
นายธวัช เฮงตระกูล
รองประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรีคนที่ 1
 
นายสมศักดิ์ ช่างเรือนงาม
รองประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรีคนที่ 2
 
นางสุพรรณณี คุณพันธ์
หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรี
 

 
   
 

 

 

 

 

 

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี อาคารวิทยาการ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ อ.เมือง สุพรรณบุรี โทรศัพท์ , โทรสาร 0-3555-5090 มือถือ: 09–2269-6375
Copyrigh @ 2016 All rights reserved