Slideshow Image Script
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี อาคารวิทยาการ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ อ.เมือง สุพรรณบุรี โทรศัพท์ , โทรสาร 0-3555-5090 มือถือ: 06–5584-7625
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map

Statistics
Today
29
Yesterday
35
This Month
370
Last Month
1,150
This Year
3,409
Last Year
10,501

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี นำโดยนางสุพรรณณี คุณพันธ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรฯ ลงพื้นที่จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลปี 2564 ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว คณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบล ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และเกษตรกรในพื้นที่ ค้นหาปัญหาความเดือดร้อน และแนวทางแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตรในตำบลย่านยาว โดยรวบรวมและสรุปปัญหาไว้ทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ด้านหนี้สิน ด้านราคาสินค้าเกษตร ด้านที่ดินทำกิน ด้านสวัสดิการเกษตรกร สิทธิเกษตรกร การไม่ได้รับความเป็นธรรม และด้านสังคมหรือคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

ณ อาคารสมประสงค์ หมู่ที่3 ตำบลย่านยาว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

 

 

<<<ย้อนกลับ

 

 

สภาเกษตรกรแห่งชาติ

จังหวัดสุพรรณบุรี

 
นายพรม บุญมาช่วย
ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรี
 
นายธวัช เฮงตระกูล
รองประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรีคนที่ 1
 
นายสมศักดิ์ ช่างเรือนงาม
รองประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรีคนที่ 2
 
นางสุพรรณณี คุณพันธ์
หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรี
 

 
   
 

 

 

 

 

 

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี อาคารวิทยาการ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ อ.เมือง สุพรรณบุรี โทรศัพท์ , โทรสาร 0-3555-5090 มือถือ: 09–2269-6375
Copyrigh @ 2016 All rights reserved