Slideshow Image Script
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี อาคารวิทยาการ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ อ.เมือง สุพรรณบุรี โทรศัพท์ , โทรสาร 0-3555-5090 มือถือ: 06–5584-7625
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map

Statistics
Today
33
Yesterday
36
This Month
307
Last Month
1,115
This Year
4,461
Last Year
10,501

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 นายธวัช เฮงตระกูล รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี (สมาชิกสภาเกษตรกรอำเภอด่านช้าง) และนางสุพรรณณี คุณพันธ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับนายมานะ จิวสิทธิประไพ เกษตรอำเภอด่านช้าง เพื่อรับฟังการชี้แจงปัญหาต่างๆ ของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอด่านช้าง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง โดยสรุปปัญหา ได้ดังนี้ ปัญหาการไม่ได้รับความเป็นธรรมการให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐของเกษตรกรชาวไร่อ้อยรายย่อย และปัญหาในเรื่องการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวไร่อ้อยรายย่อยที่บิดเบือนจากฐานข้อมูลจริงทำให้เกษตรกรไม่ได้รับประโยชน์จากการช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างแท้จริง อีกทั้ง ปัญหาโรคระบาดของมันสำปะหลัง คือ โรคใบด่างมันสำปะหลัง ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอด่านช้างและอำเภอรอบข้าง ซึ่งต้องมีการส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาด ซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไข เพื่อประโยชน์ของเกษตรกร

 

 

<<<ย้อนกลับ

 

 

 

สภาเกษตรกรแห่งชาติ

จังหวัดสุพรรณบุรี

 
นายพรม บุญมาช่วย
ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรี
 
นายธวัช เฮงตระกูล
รองประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรีคนที่ 1
 
นายสมศักดิ์ ช่างเรือนงาม
รองประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรีคนที่ 2
 
นางสุพรรณณี คุณพันธ์
หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรี
 

 
   
 

 

 

 

 

 

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี อาคารวิทยาการ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ อ.เมือง สุพรรณบุรี โทรศัพท์ , โทรสาร 0-3555-5090 มือถือ: 09–2269-6375
Copyrigh @ 2016 All rights reserved