Slideshow Image Script
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี อาคารวิทยาการ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ อ.เมือง สุพรรณบุรี โทรศัพท์ , โทรสาร 0-3555-5090 มือถือ: 06–5584-7625
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map

Statistics
Today
21
Yesterday
45
This Month
545
Last Month
1,220
This Year
5,919
Last Year
10,501

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 สภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะทำงานด้านปศุสัตว์/ประมง และเกษตรกรรมอื่นๆ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านปศุสัตว์/ประมง และเกษตรกรรมอื่นๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมทั้งติดตามผลการขอรับสนับสนุนงบประมาณปี พ.ศ.2564 เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่เกษตรกรรมที่ยั่งยืน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 สภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะทำงานด้านพืช ครั้งที่ 1/2564 เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานของคณะทำงานด้านพืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนา แก้ไขปัญหาด้านพืชอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งชี้แจงสถานการณ์การผลิตและการตลาด การระบาดของโรคศัตรูพืช และโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 สภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะทำงานด้านกิจการ สภาฯ/แผนและยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อร่วมกันหารือแนวทางการจัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ปี 2564 และการดำเนินงานของคณะทำงานฯ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด พร้อมทั้งชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงวัตถุประสงค์ และหลักเกณฑ์ในการรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรของสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี อาคารวิทยาการ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ

 

<<<ย้อนกลับ

 

 

สภาเกษตรกรแห่งชาติ

จังหวัดสุพรรณบุรี

 
นายพรม บุญมาช่วย
ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรี
 
นายธวัช เฮงตระกูล
รองประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรีคนที่ 1
 
นายสมศักดิ์ ช่างเรือนงาม
รองประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรีคนที่ 2
 
นางสุพรรณณี คุณพันธ์
หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรี
 

 
   
 

 

 

 

 

 

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี อาคารวิทยาการ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ อ.เมือง สุพรรณบุรี โทรศัพท์ , โทรสาร 0-3555-5090 มือถือ: 09–2269-6375
Copyrigh @ 2016 All rights reserved