Slideshow Image Script
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี อาคารวิทยาการ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ อ.เมือง สุพรรณบุรี โทรศัพท์ , โทรสาร 0-3555-5090 มือถือ: 06–5584-7625
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map

Statistics
Today
21
Yesterday
45
This Month
545
Last Month
1,220
This Year
5,919
Last Year
10,501

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ประสานทางโรงเรียนวัดราษฎรบำรุง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการสร้างกลุ่มยุวเกษตรกรเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ในการทำการเกษตรให้กับนักเรียนในโรงเรียน สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับรุ่นน้อง ได้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งหารือแนวทางการจัดทำโครงการกับทางโรงเรียน รวมทั้งนัดหมายกำหนดการจัดทำโครงการดังกล่าว ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนราษฎรบำรุง ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

 

 

<<<ย้อนกลับ

 

 

สภาเกษตรกรแห่งชาติ

จังหวัดสุพรรณบุรี

 
นายพรม บุญมาช่วย
ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรี
 
นายธวัช เฮงตระกูล
รองประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรีคนที่ 1
 
นายสมศักดิ์ ช่างเรือนงาม
รองประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรีคนที่ 2
 
นางสุพรรณณี คุณพันธ์
หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรี
 

 
   
 

 

 

 

 

 

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี อาคารวิทยาการ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ อ.เมือง สุพรรณบุรี โทรศัพท์ , โทรสาร 0-3555-5090 มือถือ: 09–2269-6375
Copyrigh @ 2016 All rights reserved