Slideshow Image Script
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี อาคารวิทยาการ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ อ.เมือง สุพรรณบุรี โทรศัพท์ , โทรสาร 0-3555-5090 มือถือ: 06–5584-7625
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map

Statistics
Today
34
Yesterday
36
This Month
307
Last Month
1,115
This Year
4,461
Last Year
10,501

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 3 และ4 กุมภาพันธ์ 2564 นางสุพรรณณี คุณพันธ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามโครงการที่ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ในพื้นที่ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยประสาน นายประเสริฐ ศรีบุญเพ็ง ประธานคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรตำบลบ้านโข้ง และนายเอกภพ รุ่งเรือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 เพื่อปรึกษาหารือแนวทางจัดทำโครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง นำไปเสนอขอรับงบประมาณจาก SCG และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) แก้ไขปัญหาด้านน้ำอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร ของตำบล โดยสำรวจพื้นที่หมู่ 6 บริเวณอ่างเก็บน้ำสระบัวทอง ผู้นำชุมชนเสนอให้มีการซ่อมแซมฝายน้ำล้นและประตูระบายน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำให้เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ซึ่งมีหมู่บ้านที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 4 หมู่บ้าน 241 ครัวเรือนได้แก่ หมู่ 4 จำนวน 50 ครัวเรือน หมู่ 5 จำนวน 40 ครัวเรือน หมู่ 6 จำนวน 81 ครัวเรือน หมู่ 13 จำนวน 70 ครัวเรือน

 

<<<ย้อนกลับ

 

 

สภาเกษตรกรแห่งชาติ

จังหวัดสุพรรณบุรี

 
นายพรม บุญมาช่วย
ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรี
 
นายธวัช เฮงตระกูล
รองประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรีคนที่ 1
 
นายสมศักดิ์ ช่างเรือนงาม
รองประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรีคนที่ 2
 
นางสุพรรณณี คุณพันธ์
หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรี
 

 
   
 

 

 

 

 

 

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี อาคารวิทยาการ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ อ.เมือง สุพรรณบุรี โทรศัพท์ , โทรสาร 0-3555-5090 มือถือ: 09–2269-6375
Copyrigh @ 2016 All rights reserved