Slideshow Image Script
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี อาคารวิทยาการ ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี อ.เมือง สุพรรณบุรี โทรศัพท์ , โทรสาร 0-3555-5090 มือถือ: 09–2269-6375
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map

Statistics
Today
32
Yesterday
40
This Month
695
Last Month
823
This Year
9,283
Last Year
10,890

ผักคะน้า 
ราคา 9บาท/กก.
เห็ดฟาง
ราคา 35บาท/กก.
มะนาวเบอร์ใหญ่
ราคา 60บาท/กก.
พริกขี้หนูสวน
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***ประกาศ กจร. ควบคุมการขนย้ายต้น/ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง

***รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาสินค้าเกษตร

***รายละเอียดโครงการรับนักเรียนจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ

***โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดภาวะโลกร้อนจากการทำนา

***ข้อมูลแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรระดับอำเภอ

***แผนการส่งน้ำช่วงฤดูแล้งในปี ๒๕๖๑/๖๒ จังหวัดสุพรรณบุรี

***เกร็ดความรู้โรงเรียนชาวนา...

***กำหนดมาตรฐานการหักลดน้ำหนักเมล็ดข้าวโพดที่มีความชื้น

***รายละเอียดโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

***สายพันธุ์ "กัญชา" และวิธีการเพาะเมล็ด

>>> ข่าวประชาสัมพันธ์ <<<
สภาเกษตรกรฯ ลงพื้นที่จัดเวทีประชาคมแผนพัฒนาเกษตรกรรมฯ...
 
ติดตามผลการเข้าร่วมโครงการ ร่วมกับทาง อบจ. ...
 
สำนักงานสภาเกษตรกรฯลงพื้นที่จัดทำแผนฯ...
 
สภาเกษตรกรฯ ร่วมกับ อบจ.สุพรรณฯ...
 
สภาเกษตรกรฯ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน...
 
ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์...
 
สภาเกษตรกรฯ ลงพื้นที่ร่วมกับ อบจ. ติดตามผลการดำเนินงาน...
 
23 ตุลาคม "วันปิยามหาราช" ...
 
สนง.สภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ติดตามแผนฯ...
 
สภาเกษตรกรฯ จัดโครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน...
 
26 จังหวัดภาคกลาง ร่วมสัมมนาและแสดงผลงาน...
 
สำนักงานสภาเกษตรกรฯ ลงพื้นที่ติดตาม...
 
สภาเกษตรกรฯ ร่วมเปิดศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9...
 
สภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่...
 
สภาเกษตรกรฯเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก...
 
ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการโครงการเดินตามรอยพ่อ 1 ไร่พอเพียง...
 
ลงพื้นที่บูรณาการร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์...
 
สภาเกษตรกรฯ ร่วมประชุมหารือข้อราชการ...
 
วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562...
 
พัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรป้องกันภัยยาเสพติด...
 
อบจ. ร่วมกับ สภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี จัดอบรม...
 
สำนักงานสภาเกษตรกรฯ ร่วมกับ วว. ลงพื้นที่....
ลงพื้นที่จัดทำแผนการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจ.....
สภาเกษตรกร และสำนักงานสภาเกษตรกร 26 จังหวัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ...
สภาเกษตรฯร่วมนำเสนอสมุดปกขาวนโยบายเศรษฐกิจฐานรากสู่แนวทางการปฏิบัติ...
สภาเกษตรฯลงพื้นที่จัดทำแผนปีงบประมาณ 2562...
สภาเกษตรฯร่วมกำหนดรูปแบบกิจกรรมทางการเกษตร...
สภาเกษตรฯ ร่วมกับ วว. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ...
หุบกระพง แผ่นดินราชา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...
ถ่ายทอดความรู้และเพิ่มทักษะการเขียนโครงการ...
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบนโยบายแก่สภาเกษตรกรฯ...
สภาเกษตรกรฯลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานเครือข่าย...
แม่โจ้รับสมัครโควตา "นักเรียนโครงการศาสตร์พระราชา" บุตรหลานเกษตรกรปี61...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมของเกษตรกรรุ่นใหม่ทั้ง 10 คน >>>>>

 
 

 

 
>>> สาระน่าอ่าน <<<

>>>อยู่อย่างพอเพียง และเพียงพอ<<<

>>>กลุ่มองค์กรจะเข้มแข็งได้อย่างไร<<<

 
>>> การดำเนินงานที่ผ่านมา <<<
 

 

 

 

สภาเกษตรกรแห่งชาติ

จังหวัดสุพรรณบุรี

 
นายพรม บุญมาช่วย
ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรี
 
นายธวัช เฮงตระกูล
รองประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรีคนที่ 1
 
นายสมศักดิ์ ช่างเรือนงาม
รองประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรีคนที่ 2
 
นายประเวศ พลเสน
หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรี
 

 
   
 

 

 

 

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี อาคารวิทยาการ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ อ.เมือง สุพรรณบุรี โทรศัพท์ , โทรสาร 0-3555-5090 มือถือ: 09–2269-6375
Copyrigh @ 2016 All rights reserved