Slideshow Image Script
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี อาคารวิทยาการ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ อ.เมือง สุพรรณบุรี โทรศัพท์ , โทรสาร 0-3555-5090 มือถือ: 06–5584-7625
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map

Statistics
Today
44
Yesterday
37
This Month
929
Last Month
1,315
This Year
10,028
Last Year
10,501

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

***ข้อมูลความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค RCEP

***ประกาศ ประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ งวดที่ 2

***ประกาศ โครงการประกันรายได้ผู้ปลูกข้าว งวดที่ 16 17

***ประกาศ กำหนดเกณฑ์กลาง ราคาอ้างอิงผู้ปลูกมันสำปะหลัง

***ประกาศ กจร. ควบคุมการขนย้ายต้น/ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง

***รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาสินค้าเกษตร

***รายละเอียดโครงการรับนักเรียนจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ

***เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดภาวะโลกร้อนจากการทำนา

***ข้อมูลแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรระดับอำเภอ

***แผนการส่งน้ำช่วงฤดูแล้งในปี ๒๕๖๑/๖๒ จังหวัดสุพรรณบุรี

***เกร็ดความรู้โรงเรียนชาวนา...

***กำหนดมาตรฐานการหักลดน้ำหนักเมล็ดข้าวโพดที่มีความชื้น

***รายละเอียดโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

***สายพันธุ์ "กัญชา" และวิธีการเพาะเมล็ด

 

>>> ข่าวประชาสัมพันธ์ <<<
สนง.สภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ติดตามโครงการของทาง SCB...
 
ติดตามการดำเนินกิจกรรมวิสาหกิจชุมชนเพชรวังยาง...
 
ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2564...
 
ลงพื้นที่จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรม ครั้งสุดท้าย...
 
เข้าร่วมจัดเตรียมข้าวสาร 7,000 กิโล น้อมเกล้าถวาย...
 
ประชุมสภาฯ พร้อมเยี่ยมชมอาคารศูนย์เรียนรู้ "ศาสตร์พระราชาในหลวงรัชกาลที่ 9" ...
 
คิดใหม่ มองไกล ก้าวไปด้วยกัน แผนชุมชนต้นทุนแห่งอนาคต...
 
ประสานองค์กรเกษตรกรขึ้นทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์...
 
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง ร่วมกับพานิชย์จังหวัด...
 
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ประสานองค์กรเกษตรกร...
 
สภาเกษตรกรจังหวัดกลุ่มภาคกลาง ร่วมหารือการจัดทำข้อเสนอ...
 
ร่วมหารือในที่ประชุมสภาเกษตรกรฯ ครั้งที่ 1/2564...
 
ติดตามโครงการที่ร่วมจัดทำกับทาง สสน.
 
หารือแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยรายย่อย...
 
ร่วมหารือปัญหาทางด้านการเกษตร ในพื้นที่อำเภอด่านช้าง
 
ประชุมคณะทำงานด้านพืช ครั้งที่ 2/2563...
 
หารือแนวทางการให้ความรู้ทางด้านปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกร...
 
นายพรม บุญมาช่วย ประธานสภาเกษตรกร เข้าร่วมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น...
 
สภาเกษรตกรฯ ลงพื้นที่จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรม...
 
รับนโยบายการปฏิบัติงาน จากผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี...
 
สภาเกษตรกรฯ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย หารือแนวทางการจัดทำแผน...
 
สกจ.สุพรรณบุรี บูรณาการร่วมกับ อบต.ดอนเจดีย์ จัดฝึกอบรมโครงการ...
 
ประชุมหัวหน้าส่วน และร่วมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน...
 
สภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะทำงานทั้ง 3 ด้าน เพื่อ...
 
สภาเกษตรกรฯลงพื้นที่จัดทำแผนตำบล...
 
สภาเกษตรกรฯ ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง...
 
ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมฯ...
 
เตรียมความพร้อมโครงการยุวเกษตรกร ณ โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง...
 
 
 
>>> สาระน่าอ่าน <<<

>>>อยู่อย่างพอเพียง และเพียงพอ<<<

>>>กลุ่มองค์กรจะเข้มแข็งได้อย่างไร<<<

 

 

 

 

 

 

สภาเกษตรกรแห่งชาติ

จังหวัดสุพรรณบุรี

 
นายพรม บุญมาช่วย
ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรี
 
นายธวัช เฮงตระกูล
รองประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรีคนที่ 1
 
นายสมศักดิ์ ช่างเรือนงาม
รองประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรีคนที่ 2
 
นางสุพรรณณี คุณพันธ์
หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรี
 

 
   
 

 

 

 

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี อาคารวิทยาการ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ อ.เมือง สุพรรณบุรี โทรศัพท์ , โทรสาร 0-3555-5090 มือถือ: 09–2269-6375
Copyrigh @ 2016 All rights reserved