Slideshow Image Script
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี อาคารวิทยาการ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ อ.เมือง สุพรรณบุรี โทรศัพท์ , โทรสาร 0-3555-5090 มือถือ: 06–5584-7625

Statistics
Today
25
Yesterday
36
This Month
1,055
Last Month
1,041
This Year
12,336
Last Year
10,501

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรระดับตำบล อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

(ประธานตำบล)

ลำดับ
ตำบล
ชื่อ- สกุล
1
ดอนกำยาน
นายฟุ้ง ฮวบเอม
2
ดอนตาล
นายชัยณรงค์ สุขวงษ์
3
ดอนมะสังข์
นายวิชาญ ภูมิเศษ
4
ดอนโพธิ์ทอง
นายศรัณยู คงสมจิตต์
5
ตลิ่งชัน
นายบำรุง ผลมุข
6
ทับตีเหล็ก
นางชไมพร สิงห์จุ้ย
7
ท่าระหัด
นายวสุรัตน์ เสือเมือง
8
บางกุ้ง
นายเกรียงศักดิ์ สง่างาม
9
บ้านโพธิ์
นายนคร แก้วพิลา
10
พิหารแดง
นายมานิตย์ เผือกรักษ์
11
รั้วใหญ่
นายสวัสดิ์ รัศมี
12
ศาลาขาว
นายละออ แดงแตง
13
สนามคลี
นายวิเชียร พันธ์โตดี
14
สนามชัย
นายสุขสันต์ ท้วมจันทร์
15
สระแก้ว
นายพรม บุญมาช่วย
16
สวนแตง
นายพิชิต เกียรติสมพร
17
โคกโคเฒ่า
นายฟูเกียรติ ป้อมศรี
18
โพธิ์พระยา
นายเฉลิม ปิ่นสกุล
19
ไผ่ขวาง
นายสวงค์ มากสอน

 

>>>รายชื่อคณะผู้ปฏิบัติงานระดับตำบล<<<

<<<ย้อนกลับ

 

สภาเกษตรกรแห่งชาติ

จังหวัดสุพรรณบุรี

 
นายพรม บุญมาช่วย
ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรี
 
นายธวัช เฮงตระกูล
รองประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรีคนที่ 1
 
นายสมศักดิ์ ช่างเรือนงาม
รองประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรีคนที่ 2
 
นางสุพรรณณี คุณพันธ์
หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรี
 

 
   
 

 

 

 

 

 

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี อาคารวิทยาการ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ อ.เมือง สุพรรณบุรี โทรศัพท์ , โทรสาร 0-3555-5090 มือถือ: 09–2269-6375
Copyrigh @ 2016 All rights reserved