Slideshow Image Script
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี อาคารวิทยาการ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ อ.เมือง สุพรรณบุรี โทรศัพท์ , โทรสาร 0-3555-5090 มือถือ: 06–5584-7625

Statistics
Today
25
Yesterday
36
This Month
1,055
Last Month
1,041
This Year
12,336
Last Year
10,501

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรระดับตำบล อำเภออู่ทอง

(ประธานตำบล)

ลำดับ
ตำบล
ชื่อ- สกุล
1
กระจัน
นายสุนันท์ โพธิ์ศรีสุวรรณ
2
จรเข้สามพัน
นายถวิล สังข์วรรณะ
3
ดอนคา
นายสมจิต สระเสียงดี
4
ดอนมะเกลือ
นายวิเชียร ใจโอบอ้อม
5
บ้านดอน
นายบุญรอด สระทองดี
6
บ้านโข้ง
นายประเสริฐ ศรีบุญเพ็ง
7
พลับพลาไชย
นายปรีชา โชระเวก
8
ยุ้งทะลาย
นายประสิทธิ์ อาจคงหาญ
9
สระพังลาน
นายสมจิต วงศ์กัณหา
10
สระยายโสม
นายประดิษฐ์ เถาแก้ว
11
หนองโอ่ง
นายประเสริฐ เพชรสะแก
12
อู่ทอง
นางสาวธนิษฐา สราวิช
13
เจดีย์
นายชัชวาลย์ จันทร์ฉาย

 

>>>รายชื่อคณะผู้ปฏิบัติงานระดับตำบล<<<

<<<ย้อนกลับ

 

สภาเกษตรกรแห่งชาติ

จังหวัดสุพรรณบุรี

 
นายพรม บุญมาช่วย
ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรี
 
นายธวัช เฮงตระกูล
รองประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรีคนที่ 1
 
นายสมศักดิ์ ช่างเรือนงาม
รองประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรีคนที่ 2
 
นางสุพรรณณี คุณพันธ์
หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรี
 

 
   
 

 

 

 

 

 

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี อาคารวิทยาการ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ อ.เมือง สุพรรณบุรี โทรศัพท์ , โทรสาร 0-3555-5090 มือถือ: 09–2269-6375
Copyrigh @ 2016 All rights reserved