Slideshow Image Script
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี อาคารวิทยาการ ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี อ.เมือง สุพรรณบุรี โทรศัพท์ , โทรสาร 0-3555-5090 มือถือ: 09–2269-6375
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map

Statistics
Today
6
Yesterday
22
This Month
87
Last Month
1,166
This Year
4,526
Last Year
10,890

ผักคะน้า 
ราคา 9บาท/กก.
เห็ดฟาง
ราคา 35บาท/กก.
มะนาวเบอร์ใหญ่
ราคา 60บาท/กก.
พริกขี้หนูสวน
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรระดับตำบล อำเภออู่ทอง

(ประธานตำบล)

ลำดับ
ตำบล
ชื่อ- สกุล
1
กระจัน
นายสุนันท์ โพธิ์ศรีสุวรรณ
2
จรเข้สามพัน
นายถวิล สังข์วรรณะ
3
ดอนคา
นายสมจิต สระเสียงดี
4
ดอนมะเกลือ
นายวิเชียร ใจโอบอ้อม
5
บ้านดอน
นายบุญรอด สระทองดี
6
บ้านโข้ง
นายประเสริฐ ศรีบุญเพ็ง
7
พลับพลาไชย
นายปรีชา โชระเวก
8
ยุ้งทะลาย
นายประสิทธิ์ อาจคงหาญ
9
สระพังลาน
นายสมจิต วงศ์กัณหา
10
สระยายโสม
นายประดิษฐ์ เถาแก้ว
11
หนองโอ่ง
นายประเสริฐ เพชรสะแก
12
อู่ทอง
นางสาวธนิษฐา สราวิช
13
เจดีย์
นายชัชวาลย์ จันทร์ฉาย

 

>>>รายชื่อคณะผู้ปฏิบัติงานระดับตำบล<<<

<<<ย้อนกลับ

 

 

สภาเกษตรกรแห่งชาติ

จังหวัดสุพรรณบุรี

 
นายพรม บุญมาช่วย
ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรี
 
นายธวัช เฮงตระกูล
รองประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรีคนที่ 1
 
นายสมศักดิ์ ช่างเรือนงาม
รองประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรีคนที่ 2
 
นายประเวศ พลเสน
หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรี
 

 
   
 

 

 

 

 

 

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี อาคารวิทยาการ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ อ.เมือง สุพรรณบุรี โทรศัพท์ , โทรสาร 0-3555-5090 มือถือ: 09–2269-6375
Copyrigh @ 2016 All rights reserved