Slideshow Image Script
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี อาคารวิทยาการ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ อ.เมือง สุพรรณบุรี โทรศัพท์ , โทรสาร 0-3555-5090 มือถือ: 06–5584-7625

Statistics
Today
25
Yesterday
36
This Month
1,055
Last Month
1,041
This Year
12,336
Last Year
10,501

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรระดับตำบล อำเภอเดิมบางนางบวช

ลำดับ
ตำบล
ชื่อ- สกุล
1
ทุ่งคลี
นายยอดชาย สวนดอกไม้
2
นางบวช
นายระพี รักวิจิตร
3
บ่อกรุ
นายประสิทธิ์ กาฬภักดี
4
ปากน้ำ
นางนุชนาท ทวีสุข
5
ป่าสะแก
นางประจบพร ระโหฐาน
6
ยางนอน
นายสังวร แตงทอง
7
วังศรีราช
นางสาววรณัน พวงมาลี
8
หนองกระทุ่ม
นายศุภณัฐ วงษ์สุวรรณ
9
หัวนา
นายเอนก สิงห์สม
10
หัวเขา
นางคนึง กระแสสินธุ์
11
เขาดิน
นายมานพ  คำศรีจันทร์
12
เขาพระ
นายชำนาญ จันทร์เสวก
13
เดิมบาง
นายบุญนำ ขาวจันทร์
14
โคกช้าง
นายสุรินทร์ มั่นปาน

 

>>>รายชื่อคณะผู้ปฏิบัติงานระดับตำบล<<<

<<<ย้อนกลับ

 

สภาเกษตรกรแห่งชาติ

จังหวัดสุพรรณบุรี

 
นายพรม บุญมาช่วย
ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรี
 
นายธวัช เฮงตระกูล
รองประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรีคนที่ 1
 
นายสมศักดิ์ ช่างเรือนงาม
รองประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรีคนที่ 2
 
นางสุพรรณณี คุณพันธ์
หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรี
 

 
   
 

 

 

 

 

 

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี อาคารวิทยาการ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ อ.เมือง สุพรรณบุรี โทรศัพท์ , โทรสาร 0-3555-5090 มือถือ: 09–2269-6375
Copyrigh @ 2016 All rights reserved