Slideshow Image Script
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี อาคารวิทยาการ ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี อ.เมือง สุพรรณบุรี โทรศัพท์ , โทรสาร 0-3555-5090 มือถือ: 09–2269-6375
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map

Statistics
Today
6
Yesterday
22
This Month
87
Last Month
1,166
This Year
4,526
Last Year
10,890

ผักคะน้า 
ราคา 9บาท/กก.
เห็ดฟาง
ราคา 35บาท/กก.
มะนาวเบอร์ใหญ่
ราคา 60บาท/กก.
พริกขี้หนูสวน
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรระดับตำบล อำเภอเดิมบางนางบวช

ลำดับ
ตำบล
ชื่อ- สกุล
1
ทุ่งคลี
นายยอดชาย สวนดอกไม้
2
นางบวช
นายระพี รักวิจิตร
3
บ่อกรุ
นายประสิทธิ์ กาฬภักดี
4
ปากน้ำ
นางนุชนาท ทวีสุข
5
ป่าสะแก
นางประจบพร ระโหฐาน
6
ยางนอน
นายสังวร แตงทอง
7
วังศรีราช
นางสาววรณัน พวงมาลี
8
หนองกระทุ่ม
นายศุภณัฐ วงษ์สุวรรณ
9
หัวนา
นายเอนก สิงห์สม
10
หัวเขา
นางคนึง กระแสสินธุ์
11
เขาดิน
นายมานพ  คำศรีจันทร์
12
เขาพระ
นายชำนาญ จันทร์เสวก
13
เดิมบาง
นายบุญนำ ขาวจันทร์
14
โคกช้าง
นายสุรินทร์ มั่นปาน

 

>>>รายชื่อคณะผู้ปฏิบัติงานระดับตำบล<<<

<<<ย้อนกลับ

 

 

สภาเกษตรกรแห่งชาติ

จังหวัดสุพรรณบุรี

 
นายพรม บุญมาช่วย
ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรี
 
นายธวัช เฮงตระกูล
รองประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรีคนที่ 1
 
นายสมศักดิ์ ช่างเรือนงาม
รองประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรีคนที่ 2
 
นายประเวศ พลเสน
หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรี
 

 
   
 

 

 

 

 

 

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี อาคารวิทยาการ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ อ.เมือง สุพรรณบุรี โทรศัพท์ , โทรสาร 0-3555-5090 มือถือ: 09–2269-6375
Copyrigh @ 2016 All rights reserved