Slideshow Image Script
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี อาคารวิทยาการ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ อ.เมือง สุพรรณบุรี โทรศัพท์ , โทรสาร 0-3555-5090 มือถือ: 06–5584-7625
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map

Statistics
Today
45
Yesterday
37
This Month
929
Last Month
1,315
This Year
10,028
Last Year
10,501

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


สภาเกษตรกรแห่งชาติ

1.วิสัยทัศน์“สภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นสถาบันของเกษตรกร มุ่งสร้างความเป็นธรรมและมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

2.พันธกิจ
2.1 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งและมั่นใจให้แก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรเพื่อเพิ่มศักยภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
2.2 สร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการอาชีพเกษตรกรรมโดยเชื่อมโยงกับภาครัฐผู้ประกอบการเอกชนทุกระดับ เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้ได้รับความเป็นธรรมและประโยชน์สูงสุด
2.3 บูรณาการจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมจากล่างสู่บน
2.4 จัดระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริงและทันเวลา เพื่อประกอบการตัดสินใจของเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและใช้กำหนดนโยบายของรัฐ
2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนค้นคว้า วิจัย และพัฒนาภูมิปัญญา พันธุกรรมพืชและสัตว์ท้องถิ่น ประมง นวัตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสม และเกษตรกรรมอื่น ๆ ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับจากการค้นคว้า วิจัย พัฒนา รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

3.เป้าประสงค์
3.1 สภาเกษตรกรมีความเข้มแข็งมีเครือข่ายเชื่อมโยงกิจกรรมร่วมกันในทุกระดับ
3.2 มีแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมที่บูรณาการจากระดับล่างสู่บน โดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกร
3.3 เกษตรกร องค์กรเกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการ การผลิต การตลาด และการจัดการองค์กรเกษตรกร
3.4 เป็นองค์กรที่มีข้อมูลด้านการเกษตรเพียงพอประกอบการตัดสินใจของเกษตรกร

4.ตัวชี้วัด
4.1 ร้อยละ 80 ของสภาเกษตรกรจังหวัดมีเครือข่ายสภาเกษตรกรเชื่อมโยงระดับอำเภอ และระดับตำบล
4.2 ร้อยละ 80 ของสภาเกษตรกรจังหวัดมีแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเกษตรกรรมอำเภอ และตำบล
4.3 ร้อยละ 80 ของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรเป้าหมาย ได้รับการพัฒนาถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการ
4.4 ร้อยละ 80 ของข้อมูลสภาเกษตรกรจังหวัด และสภาเกษตรกรแห่งชาติ เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

5.ประเด็นยุทธศาสตร์
5.1 สร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นต่อสภาเกษตรกรและองค์กร
5.2 จัดทำฐานข้อมูลด้านการเกษตรเพื่อประกอบการตัดสินใจ
5.3 บูรณาการจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมระดับชาติจากล่างสู่บน
5.4 สร้างความมั่นคั่ง มั่นคง และยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม

สภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี

1. วิสัยทัศน์(Vision)
“เกษตรกรเข้มแข็ง เป็นแหล่งผลิตอาหารคุณภาพมาตรฐาน ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

2. พันธกิจ (Mission)
2.1 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งและมั่นใจให้แก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรเพื่อเพิ่มศักยภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
2.2สร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการอาชีพเกษตรกรรมโดยเชื่อมโยงกับภาครัฐผู้ประกอบการเอกชนทุกระดับ เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้ได้รับความเป็นธรรมและประโยชน์สูงสุด
2.3 บูรณาการจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมจากล่างสู่บน
2.4 จัดระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริงและทันเวลา เพื่อประกอบการตัดสินใจของเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและใช้กำหนดนโยบายของรัฐ
2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนค้นคว้า วิจัย และพัฒนาภูมิปัญญา พันธุกรรมพืชและสัตว์ท้องถิ่น ประมง นวัตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสม และเกษตรกรรมอื่น ๆ ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับจากการค้นคว้า วิจัย พัฒนา รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

3. เป้าประสงค์ (Goals)
3.1 สภาเกษตรกรมีความเข้มแข็งมีเครือข่ายเชื่อมโยงกิจกรรมร่วมกันในทุกระดับ
3.2 มีแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมที่บูรณาการจากระดับล่างสู่บน โดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกร
3.3 เกษตรกร องค์กรเกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการ การผลิต การตลาด และการจัดการองค์กรเกษตรกร
3.4 เป็นองค์กรที่มีข้อมูลด้านการเกษตรเพียงพอประกอบการตัดสินใจของเกษตรกร

4.ประเด็นยุทธศาสตร์
4.1ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มขีดความสามารถด้านเกษตรเชื่อมโยงสู่เกษตรอุตสาหกรรม  และพาณิชยกรรม เพื่อการบริโภคและการส่งออก
4.2ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากลคู่การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4.3ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การยกระดับคุณภาพชีวิต  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4.4ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การส่งเสริมการศึกษา การกีฬามุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล
4.5ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน

 

 

<<<ย้อนกลับ

 

 

สภาเกษตรกรแห่งชาติ

จังหวัดสุพรรณบุรี

 
นายพรม บุญมาช่วย
ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรี
 
นายธวัช เฮงตระกูล
รองประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรีคนที่ 1
 
นายสมศักดิ์ ช่างเรือนงาม
รองประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรีคนที่ 2
 
นางสุพรรณณี คุณพันธ์
หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรี
 

 
   
 

 

 

 

 

 

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี อาคารวิทยาการ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ อ.เมือง สุพรรณบุรี โทรศัพท์ , โทรสาร 0-3555-5090 มือถือ: 09–2269-6375
Copyrigh @ 2016 All rights reserved