Slideshow Image Script
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี อาคารวิทยาการ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ อ.เมือง สุพรรณบุรี โทรศัพท์ , โทรสาร 0-3555-5090 มือถือ: 06–5584-7625

Statistics
Today
5
Yesterday
21
This Month
54
Last Month
771
This Year
4,459
Last Year
13,210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี

 

นายพรม บุญมาช่วย
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี
นายธวัช เฮงตระกูล
รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรีคนที่ 1
นายสมศักดิ์ ช่างเรือนงาม
รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรีคนที่ 2

 

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี
นายเฉลิม ปิ่นสกุล
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
นายชัชวาลย์ จันทร์ฉาย
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี
อำเภออู่ทอง
นายประสิทธิ์ อาจคงหาญ
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี
อำเภออู่ทอง
นายเอนก สิงห์สม
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี
อำเภอเดิมบางนางบวช
นายสิทธิกาญจน์ โสวัสสะ
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี
อำเภอบางปลาม้า
นายบรรเจิด แก้ววิชิต
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี
อำเภอบางปลาม้า
นายทิม สอดศรี
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี
อำเภอศรีประจันต์
นายสุกรรณ์ สังข์วรรณะ
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี
อำเภอหนองหญ้าไซ
นายณฤทธิ์ ภูฆัง
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี
อำเภอหนองหญ้าไซ
นายสงบ สุขสำราญ
สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี
อำเภอสามชุก
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายชัยพร พรหมพันธุ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านพืช
นางสาวรุจิรดา ศรีโปฎก
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านปศุสัตว์
นายเกรียงไกร แสงพรเลิศ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านประมง
นายเนตร ปิ่นแก้ว
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านเกษตรกรรมอื่นๆ
นายเผ่า รักขยัน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านเกษตรกรรมอื่นๆ

รายชื่อคณะทำงานของสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 3 คณะทำงาน ประกอบด้วย

1.คณะทำงานด้านกิจการสภา/แผนและยุทธศาสตร์

2.คณะทำงานด้านพืช

3.คณะทำงานด้านประมง/ปศุสัตว์และเกษตรกรรมอื่นๆ

1. คณะทำงานด้านกิจการสภา/แผนและยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1
นายสิทธิกาญจน์ โสวัสสะ
ประธานคณะทำงาน
2
นายสงบ สุขสำราญ
รองประธานคณะทำงาน
3
นายพรม บุญมาช่วย
คณะทำงาน
4
นายบรรเจิด แก้ววิชิต
คณะทำงาน
5
นายเอนก สิงห์สม
คณะทำงาน
6
นางสาวรุจิรดา ศรีโปฎก
คณะทำงาน
7
นายเนตร ปิ่นแก้ว
คณะทำงาน
8
นางสาวจินตนา จันทร์เปรมปรี
คณะทำงานและเลขานุการ
2. คณะทำงานด้านพืช ประกอบด้วย
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1
นายเอนก สิงห์สม
ประธานคณะทำงาน
2
นายธวัช เฮงตระกูล
รองประธานคณะทำงาน
3
นายสุกรรณ์ สังข์วรรณะ
คณะทำงาน
4
นายสงบ สุขสำราญ
คณะทำงาน
5
นายสิทธิกาญจน์ โสวัสสะ
คณะทำงาน
6
นายชัชวาลย์ จันทร์ฉาย
คณะทำงาน
7
นายสมศักดิ์ ช่างเรือนงาม
คณะทำงาน
8
นายทิม สอดศรี
คณะทำงาน
9
นายชัยพร พรหมพันธุ์
คณะทำงาน
10
นางสาววัชรี หวานล้ำ
คณะทำงานและเลขานุการ
3. คณะทำงานด้านปศุสัตว์/ประมงและเกษตรกรรมอื่นๆ ประกอบด้วย
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1
นายประสิทธิ์ อาจคงหาญ
ประธานคณะทำงาน
2
นายเกรียงไกร แสงพรเลิศ

รองประธานคณะทำงาน

3
นายบรรเจิด แก้ววิชิต
คณะทำงาน
4
นายณฤทธิ์ ภูฆัง
คณะทำงาน
5
นายเฉลิม ปิ่นสกุล
คณะทำงาน
6
นางสาวรุจิรดา ศรีโปฎก
คณะทำงาน
7
นายเผ่า รักขยัน
คณะทำงาน
8
นายเนตร ปิ่นแก้ว
คณะทำงาน
9
นายวสุ ยิ้มยืนยง
คณะทำงานและเลขานุการ

<<<ย้อนกลับ

 

 

สภาเกษตรกรแห่งชาติ

จังหวัดสุพรรณบุรี

 
นายพรม บุญมาช่วย
ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรี
 
นายธวัช เฮงตระกูล
รองประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรีคนที่ 1
 
นายสมศักดิ์ ช่างเรือนงาม
รองประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรีคนที่ 2
 
นางสุพรรณณี คุณพันธ์
หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรี
 

 
   
 

 

 

 

 

 

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี อาคารวิทยาการ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ อ.เมือง สุพรรณบุรี โทรศัพท์ , โทรสาร 0-3555-5090 มือถือ: 09–2269-6375
Copyrigh @ 2016 All rights reserved