Slideshow Image Script
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี อาคารวิทยาการ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ อ.เมือง สุพรรณบุรี โทรศัพท์ , โทรสาร 0-3555-5090 มือถือ: 06–5584-7625

Statistics
Today
5
Yesterday
21
This Month
54
Last Month
771
This Year
4,459
Last Year
13,210

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มชุดดินในจังหวัดสุพรรณบุรี

1.  กลุ่มชุดดินที่ 1
เป็นกลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวจัด หน้าดินแตกระแหงเป็นร่องลึกในฤดูแล้ง สีดินส่วนมากเป็นสีดำ หรือสีเทาแก่ตลอด อาจมีจุดประสีน้ำตาล และสีเหลืองปะปนอยู่บ้างในดินชั้นบน ดินชั้นล่างมักมีก้อนปูนปะปน ส่วนใหญ่เกิดจากวัตถุต้นกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำ สภาพพื้นที่ที่พบเป็นที่ราบลุ่ม มักมีน้ำแช่ขังในช่วงฤดูฝน เป็นดินลึกมาก มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง ปฏิกิริยาดินส่วนใหญ่เป็นกลางถึงด่างปานกลาง มีความเป็นกรด-ด่างประมาณ 6.5-8.0
ปัญหาหลักในการใช้ประโยชน์ที่ดินของหน่วยแผนที่นี้ได้แก่ ไถพรวนลำบาก เนื่องจากเป็นดินเหนียวจัดต้องไถพรวนในช่วงระยะเวลาที่ดินมีความชื้นที่เหมาะสม ในขณะเดียวกันพืชที่ปลูกอาจขาดแคลนน้ำได้ง่าย เมื่อฝนทิ้งช่วงนานกว่าปกติ เนื่องจากน้ำที่ขังอยู่จะซึมหายไปง่าย เมื่อดินเริ่มแห้ง และแตกระแหงเป็นร่องลึก ปัจจุบันใช้ทำนา นอกฤดูทำนาบางแห่งใช้ปลูกข้าวไร่ ฝ้าย และถั่วต่างๆ ได้ ชุดดินที่จัดอยู่ในกลุ่มชุดดินนี้ได้แก่ ดินชุดบางเลน ดินชุดช่องแค ดินชุดโคกกระเทียม และดินชุดบ้านหมี่

2.  กลุ่มชุดดินที่ 2
เป็นกลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมีสีเทา หรือสีเทาแก่ ดินล่างมีสีเทา และมีจุดประสีน้ำตาล และสีเหลือง หรือสีแดง ส่วนใหญ่จะพบชั้นดินเหนียวสีเทาที่มีจุดประสีเหลืองของสารจาโรไซต์ในความลึกประมาณ 100 ถึง 150 เซนติเมตร ทับอยู่บนชั้นดินเลน ตะกอนน้ำทะเลที่มีสีเทาปนเขียว ดินกลุ่มนี้เกิดจากวัตถุต้นกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำติดต่อกับตะกอนน้ำกร่อย บนสภาพพื้นที่ราบเรียบ เป็นดินลึกมาก มีการระบายน้ำเลว มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด มีค่าความเป็นกรด-ด่าง 4.5-5.0
ปัญหาหลักในการใช้ประโยชน์ที่ดินของหน่วยแผนที่นี้ได้แก่ ดินค่อนช้างเป็นกรดจัด ซึ่งอาจมีผลกระทบกระเทือนต่อผลผลิต ปัจจุบันใช้ทำนา บางแห่งยกร่องปลูกพืชผัก และผลไม้บางชนิด ถ้ามีการจัดการที่ดีดินนี้จะให้ผลผลิตค่อนข้างสูง ชุดดินที่จัดอยู่ในกลุ่มชุดดินนี้ได้แก่ ดินชุดอยุธยา ดินชุดบางเขน และดินชุดมหาโพธิ์

3.  กลุ่มชุดดินที่ 3
เป็นกลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมีสีดำ ดินล่างมีสีเทา หรือสีน้ำตาลอ่อน มีจุดประสีเหลือง และสีน้ำตาล หรือสีแดง พบบริเวณที่ราบลุ่ม หรือที่ราบเรียบ เป็นดินลึกมาก มีการระบายน้ำเลว โดยปกติดินกลุ่มนี้จะมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติในระดับปานกลาง มีค่าความเป็นกรด-ด่างประมาณ 6.0-7.0 ปัจจุบันใช้ทำนา  หรือยกร่องปลูกพืชผัก และผลไม้ซึ่งไม่ค่อยจะมีปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน แต่ถ้าเป็นลุ่มมากๆ จะมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมในฤดูฝน ชุดดินที่จัดอยู่ในกลุ่มชุดดินนี้ได้แก่ ดินชุดพิมาย และดินชุดสิงห์บุรี            

4.  กลุ่มชุดดินที่ 4
เป็นกลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมีสีดำ หรือสีเทาเข้ม ดินล่างมีสีน้ำตาลอ่อน สีน้ำตาล หรือสีเทาปนสีเขียวมะกอก มีจุดประสีน้ำตาลปนเหลือง สีเหลือง หรือสีน้ำตาลแก่ อาจพบปูน หรือเหล็ก และแมงกานีสสะสมในดินชั้นล่าง เกิดจากวัตถุต้นกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำ เป็นดินลึกมาก มีการระบายน้ำค่อนข้างเลว พบบริเวณที่ราบเรียบถึงที่ราบลุ่ม ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรด-ด่างประมาณ 6.0-7.0
ปัจจุบันใช้ทำนา บางแห่งยกร่องเพื่อปลูกพืชผัก หรือผลไม้ ซึ่งมักจะให้ผลผลิตค่อนข้างสูง ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่ค่อยมี นอกจากที่เป็นที่ราบลุ่ม จะมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมในฤดูฝน ชุดดินที่จัดอยู่ในกลุ่มชุดดินนี้ได้แก่ ดินชุดราชบุรี ดินชุดชัยนาท และดินชุดสระบุรี

5. กลุ่มชุดดินที่ 5
เป็นกลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมีสีเทาแก่ ดินล่างมีสีเทา มีจุดประสีน้ำตาล และสีเหลือง หรือสีแดงตลอดชั้นดิน อาจพบพวกเหล็ก และแมงกานีสปะปนอยู่เล็กน้อย เกิดจากวัตถุต้นกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำ เป็นดินลึกมาก มีการระบายน้ำเลว พบบริเวณที่ราบเรียบ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรด-ด่างประมาณ 6.0-7.0
ปัจจุบันใช้ทำนาได้ผลดี ให้ผลผลิตค่อนข้างสูง ไม่มีปัญหาเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดิน ชุดดินที่จัดอยู่ในกลุ่มชุดดินนี้ได้แก่  ดินชุดหางดง และดินชุดพาน

6.  กลุ่มชุดดินที่ 6
เป็นกลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมีสีเทาแก่ ดินล่างมีสีน้ำตาลอ่อน หรือสีเทา มีจุดประสีน้ำตาล สีเหลือง หรือสีแดงตลอดชั้นดิน บางแห่งมีศิลาแลงอ่อ่น หรือพวกเหล็ก และแมงกานีสปะปนอยู่ด้วย เกิดจากวัตถุต้นกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำ เป็นดินลึกมาก มีการระบายน้ำค่อนข้างเลวถึงเลว พบบริเวณพื้นที่ราบเรียบ หรือค่อนข้างราบเรียบ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำถึงค่อนข้างต่ำ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดแก่ มีค่าความเป็นกรด-ด่างประมาณ 4.5-5.5 
ปัญหาสำคัญในการใช้ประโยชน์ที่ดินของหน่วยแผนที่นี้ได้แก่ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ำ ปัจจุบันใช้ทำนา หรือปลูกพืชล้มลุกในช่วงฤดูแล้ง ชุดดินที่จัดอยู่ในกลุ่มชุดดินนี้ได้แก่ ดินชุดเชียงราย ดินชุดมโนรมย์ ดินชุดนครพนม และดินชุดปากท่อ

7. กลุ่มชุดดินที่ 7
เป็นกลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว มีสีเทา หรือสีน้ำตาลปนเทา พบจุดปะสีน้ำตาล สีเหลือง หรือสีแดงปะปนตลอดชั้นดิน เกิดจากวัตถุต้นกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำ เป็นดินลึก มีการระบายน้ำค่อนข้างเลว พบบริเวณพื้นที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงปานกลาง มีค่าความเป็นกรด-ด่างประมาณ 6.0-7.0
ปัจจุบันใช้ทำนา ถ้าหากมีการชลประทาน และการจัดการที่ดี สามารถทำนาได้ 2 ครั้ง ให้ผลผลิตค่อนข้างสูง ชุดดินที่จัดอยู่ในกลุ่มชุดดินนี้ได้แก่ ดินชุดนครปฐม และดินชุดเดิมบาง

8.  กลุ่มชุดดินที่ 11
เป็นกลุ่มดินที่มีพวกเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมีสีดำ หรือสีเทาแก่ ดินล่างมีสีเทา และมีจุดประสีน้ำตาล  สีเหลือง และสีแดงปะปนอยู่เป็นจำนวนมากในช่วงดินบน และพบจุดประสีเหลืองฟางข้าวของจาโรไซต์ในระดับความลึก 50-100 เซนติเมตรจากผิวดิน เกิดจากวัตถุต้นก้ำนิดดินพวกตะกอนน้ำกร่อย บนที่ราบลุ่มน้ำทะเลเคยท่วมถึง เป็นดินลึกมาก สภาพพื้นที่เป็นที่ราบถึงราบลุ่ม มีการระบายน้ำเลว มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ำ เนื่องจากดินมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด ค่าความเป็นกรด-ด่างประมาณ 4.5-5.0
ปัญหาสำคัญในการใช้ประโยชน์ที่ดินของหน่วยแผนที่นี้ได้แก่ ดินเป็นกรดจัด อาจขาดแร่ธาตุอาหารพืชพวกไนโตรเจน และฟอสฟอรัส หรืออาจมีสารละลายพวกอลูมิเนียม และเหล็กมากเกินไปจนเป็นพิษต่อพืช จัดได้ว่าเป็นดินเปรี้ยวจัด หรือดินกรดกำมะถัน ปัจจุบันใช้ทำนา บางแห่งยกร่องปลูกพืชผัก ส้มเขียวหวาน และสนประดิพัทธ์ ถ้าดินเหล่านี้ได้รับการปรับปรุงบำรุงดิน ใช้ปุ๋ย และปูนในอัตราที่เหมาะสม และมีการควบคุมน้ำ หรือจัดระบบชลประทานที่มีประสิทธิภาพ พืชที่ปลูกจะให้ผลผลิตดีขึ้น ชุดดินที่จัดอยู่ในกลุ่มชุดดินนี้ได้แก่ ดินชุดรังสิต และดินชุดเสนา

9.  กลุ่มชุดดินที่ 15
เป็นกลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนเหนียว หรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ดินบนมีสีน้ำตาลปนเทา ดินล่างสีน้ำตาล หรือสีเทาปนชมพู พบจุดประสีเหลือง หรือสีน้ำตาลปนเหลืองตลอดชั้นดิน ในดินชั้นล่างมักพบการสะสมเหล็ก และแมงกานีส เกิดจากวัตถุต้นกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำ พบบริเวณพื้นที่ราบเรียบ หรือค่อนข้างราบเรียบ เป็นดินลึกมาก มีการระบายน้ำค่อนข้างเลว ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนข้างต่ำถึงปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรด-ด่างประมาณ 6.0-7.5
ปัญหาสำคัญในการใช้ประโยชน์ที่ดินของหน่วยแผนที่นี้โดยทั่วไปไม่มี แม้บางแห่งดินมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ำ แต่พอปรับปรุงได้ไม่ยาก ปัจจุบันใช้ทำนา ในฤดูแล้งบริเวณใกล้แหล่งน้ำใช้ปลูกยาสูบ พืชผักต่างๆ หรือพืชไร่บางชนิด ถ้ามีระบบชลประทานใช้ทำนาได้ 2 ครั้งในรอบปี ชุดดินที่จัดอยู่ในกลุ่มชุดดินนี้ได้แก่ ดินชุดแม่สาย และดินชุดหล่มสัก

10.  กลุ่มชุดดินที่  17
เป็นกลุ่มดินที่มีเนื้อดินบนเป็นพวกดินร่วนปนทราย หรือดินร่วน ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียว ปนทราย หรือดินร่วนเหนียว มีสีน้ำตาลอ่อ่นถึงสีเทา พบจุดประสีน้ำตาล สีเหลือง หรือสีแดงปะปน บางแห่งอาจพบศิลาแลงอ่อน หรือพบการสะสมเหล็ก และแมงกานีสในดินชั้นล่าง เกิดจากวัตถุต้นกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำ พบบริเวณพื้นที่ราบเรียบ เป็นดินลึกมาก ส่วนใหญ่มีการระบายน้ำค่อนข้างเลว มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดแก่ มีความเป็นกรด-ด่างประมาณ 4.5-5.5
ปัญหาสำคัญในการใช้ประโยชน์ที่ดินของหน่วยแผนที่นี้ได้แก่ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ และเนื้อดินบนค่อนข้างเป็นทราย ปัจจุบันใช้ทำนา  ชุดดินที่จัดอยู่ในกลุ่มชุดดินนี้ได้แก่ ดินชุดร้อยเอ็ด และดินชุดเรณู

11.  กลุ่มชุดดินที่  18
เป็นกลุ่มดินที่มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย มีสีเทา พบจุดประสีน้ำตาล สีเหลือง เกิดจากวัตถุต้นกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำ พบบริเวณพื้นที่ราบเรียบ หรือค่อนข้างราบเรียบ เป็นดินลึก ส่วนใหญ่มีการระบายน้ำเลว มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำ ดินชั้นบนมักมีปฏิกิริยาเป็นกรดแก่ถึงกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรด-ด่างประมาณ 5.0-6.0 ส่วนดินชั้นล่างจะเป็นกรดน้อยกว่า หรือมีค่าความเป็นกรด-ด่างประมาณ 6.0-7.0
ปัญหาสำคัญในการใช้ประโยชน์ที่ดินของหน่วยแผนที่นี้ได้แก่ เนื้อดินบนค่อนข้างเป็นทราย พืชมีโอกาสเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำ ปัจจุบันใช้ทำนา บางแห่งใช้ปลูกอ้อย  หรือปลูกพืชล้มลุกในฤดูแล้ง ชุดดินที่จัดอยู่ในกลุ่มชุดดินนี้ได้แก่  ดินชุดเขาย้อย

12.  กลุ่มชุดดินที่  21
เป็นกลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วน มีสีน้ำตาลปนเทา หรือน้ำตาลอ่อน พบจุดประสีเทา สีน้ำตาล หรือสีน้ำตาลปนเหลืองตลอดชั้นดิน เกิดจากวัตถุต้นกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำ พบบนส่วนต่ำของสันดินริมน้ำ มีสภาพพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบ เป็นดินลึก มีการระบายน้ำดีปานกลางถึงค่อนข้างเลว  มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง    ปฏิกิริยาดินเป็นกรดแก่ถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรด-ด่างประมาณ 5.5-7.0                   
ปัจจุบันในฤดูฝนใช้ปลูกข้าว บริเวณที่มีแหล่งน้ำสามารถปลูกพืชผัก ถั่วต่างๆ และยาสูบได้ในฤดูแล้ง  ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่ค่อยมี แต่ถ้านำมาใช้ทำนาดินอาจขาดแคลนน้ำได้ในช่วงฤดูฝนแล้ง ชุดดินที่จัดอยู่ในกลุ่มชุดดินนี้ได้แก่  ดินชุดสรรพยา และดินชุดเพชรบุรี

13.  กลุ่มชุดดินที่  25
เป็นกลุ่มดินที่มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินชั้นล่างเป็นดินเหนียว หรือดินร่วนปนเหนียวที่มีกรวด หรือลูกรังปะปนเป็นปริมาณมาก มีสีน้ำตาลอ่อนถึงสีเทา พบจุดประสีน้ำตาล สีเหลือง หรือสีแดงปะปน ใต้ชั้นลูกรังอาจพบชั้นดินเหนียวที่มีศิลาแลงอ่อนปะปน เกิดจากวัตถุต้นกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำทับอยู่บนชั้นหินผุ พบบริเวณพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบ เป็นดินตื้น ส่วนใหญ่มีการระบายน้ำค่อนข้างเลว ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำ ส่วนมากจะมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดแก่ มีค่าความเป็นกรด-ด่าง 4.5-5.5
ปัญหาสำคัญในการใช้ประโยชน์ที่ดินของหน่วยแผนที่นี้ได้แก่ เป็นดินตื้น ส่วนใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์ บางแห่งมีเนื้อดินบนค่อนข้างเป็นทราย ปัจจุบันใช้ทำนา ชุดดินที่จัดอยู่ในกลุ่มชุดดินนี้ได้แก่ ดินชุดอ้น และชุดดินเพ็ญ  (ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี และศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี , สถาบันวิจัยข้าว ร่วมกับกองปฐพีวิทยา และสำนักวิจัย และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 กรมวิชาการเกษตร , 2545)

สภาเกษตรกรแห่งชาติ

จังหวัดสุพรรณบุรี

 
นายพรม บุญมาช่วย
ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรี
 
นายธวัช เฮงตระกูล
รองประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรีคนที่ 1
 
นายสมศักดิ์ ช่างเรือนงาม
รองประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรีคนที่ 2
 
นางสุพรรณณี คุณพันธ์
หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรี
 

 
   
 

 

 

 

 

 

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี อาคารวิทยาการ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ อ.เมือง สุพรรณบุรี โทรศัพท์ , โทรสาร 0-3555-5090 มือถือ: 09–2269-6375
Copyrigh @ 2016 All rights reserved