Slideshow Image Script
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี อาคารวิทยาการ ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี อ.เมือง สุพรรณบุรี โทรศัพท์ , โทรสาร 0-3555-5090 มือถือ: 09–2269-6375
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map
Hover to reveal the location on the map

Statistics
Today
6
Yesterday
22
This Month
87
Last Month
1,166
This Year
4,526
Last Year
10,890

ผักคะน้า 
ราคา 9บาท/กก.
เห็ดฟาง
ราคา 35บาท/กก.
มะนาวเบอร์ใหญ่
ราคา 60บาท/กก.
พริกขี้หนูสวน
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>> ข่าวประชาสัมพันธ์ <<<
สภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย...
 
ยื่นข้อเสนอขอให้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้พระราชบัญญัติฯ
 
เดินตามรอยพ่อ "โรงสีข้าวตามแนวพระราชดำริ"
 
เกษตรกรรุ่นใหม่สภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมของเกษตรกรรุ่นใหม่ทั้ง 10 คน >>>>>
 
เวทีประชาคมแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ทั้ง 10 ตำบล
กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า เสริมสร้างความรู้ด้านการเกษตรจากการลงมือปฏิบัติ
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอขอรับเงินกองทุนการผลิตภาคเกษตร
หารือแนวทางการช่วยเหลือชาวนาในภาวะราคาข้าวตกต่ำ
ยื่นหนังสือข้อเสนอแนวทางการช่วยเหลือชาวนา
ประกาศ กำหนดพื้นที่เป้าหมายการส่งเสริมการปลูกข้าวรอบที่ 2 ปี 2559/60

 
>>> การดำเนินงานที่ผ่านมา <<<
 
>>> สาระน่าอ่าน <<<

>>>อยู่อย่างพอเพียง และเพียงพอ<<<

>>>กลุ่มองค์กรจะเข้มแข็งได้อย่างไร<<<

 

 
 

 

 

 

สภาเกษตรกรแห่งชาติ

จังหวัดสุพรรณบุรี

 
นายพรม บุญมาช่วย
ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรี
 
นายธวัช เฮงตระกูล
รองประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรีคนที่ 1
 
นายสมศักดิ์ ช่างเรือนงาม
รองประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรีคนที่ 2
 
นายประเวศ พลเสน
หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดสุพรรณบุรี
 

 
   
 

 

 

 

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี อาคารวิทยาการ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ อ.เมือง สุพรรณบุรี โทรศัพท์ , โทรสาร 0-3555-5090 มือถือ: 09–2269-6375
Copyrigh @ 2016 All rights reserved